Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch

Kerk in de stad

Kerk met een missie

De protestantse gemeente ‘s-Hertogenbosch wil een missionaire, dat wil zeggen: open, gastvrije, oecumenisch georiënteerde kerkelijke gemeenschap zijn, maatschappelijk betrokken, een kerk middenin de stad, dus een kerk van en voor de stad. Er worden actief en creatief, sociaal en mentaal verbindingen gelegd tussen geloof, eigentijdse cultuur en maatschappij.

De protestantse gemeente is in de stad actief betrokken bij diverse sociaal-maatschappelijke organisaties: de Voedselbank, het Inloopschip en de Winterinloop voor dak- en thuislozen, de positie van uitgeprocedeerde asielzoekers, de palliatief-spirituele zorg, het studenten-, gevangenis-, het straatpastoraat en bij het missionair werk in de Wijkplaats in Boschveld. Dit gebeurt samen met het Beraad van Kerken, het Platform Religie en Levensbeschouwing, de Rosakrans, de BoSa partners en diverse netwerken in de stad.

Om deze doelstelling scherp te houden is er de missionaire werkgroep, die een levend netwerk onderhoudt met o.a. de volgende partners:
Exodus (ex-gedetineerden)en de exodus nazorggroep
Inloopschip (opvang voor thuis- en daklozen)
Pastoraal Buurtwerk (‘Boschveld’)
Palliatief Spirituele Zorg
• Gevangenispastoraat
Pastoraal Uitzendbureau
Voedselbank
Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg
• Migrantengroep Zuid
• Hart van de Stad
• Straatpastoraat
• De winterinloop voor dak- en thuislozen
Stichting Jong Actief
• Studentenpastoraat
Stichting Leergeld

Zie ook de website van de missionaire werkgroep: www.hartvooronzestad.nl.

Deze missionaire werkgroep werkt niet alleen nauw, maar ook structureel samen met de diakenen om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Voor pastorale zorg en vragen op diaconaal gebied neem contact op met Ds. Ruud Stiemer. E-mail: ruud@pgdenbosch.nl Telefonisch spreekuur op dinsdag t/m zaterdag van 8.30 t/m 9.30 uur op nummer 073-2110330.

 

Diaconie – Helpen waar geen helper is

Binnen de Protestantse Gemeente gaan we ervan uit dat ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: ‘diaconaat’. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente in gang zetten en/of uitvoeren worden diakenen genoemd.

Centraal thema van het diaconale werk is `helpen waar geen helper is`, zowel in de gemeente als in de samenleving (ver weg en dichtbij). Bij het verlenen van hulp wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid, solidariteit en behoud van zelfstandigheid. De gegeven hulp is erop gericht de hulpvrager niet afhankelijk te laten worden. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt aan een structurele oplossing en ontwikkelen van toekomstperspectief.

De hulp is onder te verdelen in de volgende categorieën

Diakenen tijdens de kerkdienst
In de zondagse erediensten dragen de diakenen zorg voor de collecten, het voorlezen van de gebedsintenties en, samen met de voorganger, het bedienen van het heilig avondmaal. Deze taken worden ook vervuld tijdens de protestantse diensten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en bij vieringen in de plaatselijke zorginstellingen.

Op verzoek kan bij gemeenteleden thuis het Heilig Avondmaal gevierd worden. Dit gebeurt doorgaans in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer kerkgang niet meer mogelijk is. Bij deze vieringen zijn altijd een voorganger en een diaken aanwezig.

Kinderen en armoede

Op dit moment heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch ‘kinderen en armoede’ tot speciaal aandachtspunt verheven en daartoe een digitaal loket ingericht. Het college van diakenen levert ook een bijdrage aan dit initiatief. Het digitale loket is te vinden op www.s-hertogenbosch.nl/kinderen-en-armoede. Hebt u concrete vragen, dan kunt u ook een e-mail sturen naar diakonie@pgdenbosch.nl

Oecumene – Samen kerk zijn in de stad

Sinds 1973 bestaat het Beraad van Kerken in ’s-Hertogenbosch. Het Beraad is een plaats waar afgevaardigden van de kerken in ’s-Hertogenbosch elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. De volgende kerken zijn aangesloten bij dit Beraad: Rooms-Katholieke Kerk (Parochie Heilige Maria en Heilige Johannes, Willibrordparochie), San Salvator gemeenschap, Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch, Moluks Evangelische Gemeente ‘Sjalom’ ’s-Hertogenbosch, Protestantse Gemeente Engelen, Nieuw Apostolische Kerk en Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).

Het Beraad van Kerken ontplooit talrijke initiatieven zoals:

Meer info via facebook.com/BeraadVanKerkenDenBosch of de secretaris van het Beraad: ds Jan Geersing